Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao

Thứ hai - 26/04/2021 10:05
Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ với các đơn vị thuộc Bộ về công tác lĩnh vực ngành Công Thương. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.


Tại các buổi làm việc, Lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tóm tắt với Bộ trưởng những nội dung công việc hiện đơn vị đang triển khai trong năm 2021 và một số kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Đối với từng lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách, các Thứ trưởng cũng đã đóng góp ý kiến và có những định hướng cụ thể cho từng đơn vị. 

 


Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh nguyên tắc chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương sẽ chú trọng 3 nội dung:


Một là, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; công tác chỉ đạo, điều hành phải rõ ràng, cụ thể và đảm bảo tính khả thi; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm trong thực thi công vụ; phát huy tinh thần dân chủ, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện; không đùn đẩy, né tránh.

Hai là, đối với những vấn đề phức tạp, quan trọng, nhạy cảm, cấp bách thủ trưởng các đơn vị phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; chủ động, bình tĩnh nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn để có giải pháp phù hợp, xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất trên nguyên tắc tuân thủ sự đảm bảo về tính pháp lý, nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị.

Ba là, Thứ trưởng phụ trách, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng về chất lượng nhiệm vụ, công việc được giao, chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, vượt thẩm quyền (nếu có); đề cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ, trao đổi thảo luận tập thể.
 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng DiênĐối với những nhiệm vụ chung của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng nhấn mạnh: Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công Thương về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Hoàn thành đúng hạn chương trình xây dựng VBQPPL và các Đề án, Dự án, nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương bảo đảm tiến độ và chất lượng các văn bản và Đề án.

- Khẩn trương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, trong đó có việc rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng, quý, năm để chủ động thực hiện các nhiệm vụ và kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ; đảm bảo tiến độ, chất lượng, không ách tắc; giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm một cách thận trọng, hiệu quả, đoàn kết trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ những nội dung, phương thức phân cấp, ủy quyền để tăng cường tính năng động, sáng tạo đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tăng cường giám sát.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông của Bộ trên mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, cũng như các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ; hướng tới tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường công khai, minh bạch; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đề xuất, xây dựng Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, phù hợp với tình hình thực tế.

-  Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị phải xây dựng các kịch bản tăng trưởng của ngành trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp (có tính đến kịch bản giai đoạn hậu Covid-19) và biến động địa chính trị khu vực và thế giới ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.
 

 


Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải


Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Theo đó: 

Đối với Vụ Kế hoạch, Bộ trưởng yêu cầu bám sát, liên tục cập nhật tình hình phát triển của ngành Công Thương để sớm phát hiện, dự báo, đánh giá tình hình, thúc đẩy các yếu tố thuận lợi, khắc phục các yếu tố không thuận lợi hướng đến việc thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Đối với Cục Xuất nhập khẩu, cần phối hợp với các Vụ Thị trường ngoài nước và đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong nước củng cố và mở rộng tiếp cận các thị trường xuất khẩu truyền thống cũng như thị trường mới thông qua tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP...); theo dõi điều hành hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nhạy cảm (gạo, xăng dầu…), phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đối với Tổng cục Quản lý thị trường, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; lưu ý tập trung vào các mặt hàng quan trọng, nhạy cảm như: xăng dầu, đường, thực phẩm, đồ uống, thời trang, vật liệu xây dựng…; siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm pháp lý và phẩm chất công vụ của lực lượng quản lý thị trường.
 Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh


Đối với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ, dự án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển sản xuất thông minh và chuyển đổi số, lồng ghép vào các chương trình khoa học và công nghệ hiện có; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và thúc đẩy việc điện tử hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành sau khi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP được sửa đổi và Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được ban hành.

Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ trưởng chỉ đạo theo dõi tiến độ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Phối hợp với Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường nghiên cứu các công cụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hướng tiêu cực tới lợi ích người tiêu dùng.

Đối với Cục Công nghiệp và Cục Hoá chất, Bộ trưởng chỉ đạo tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nền tảng, chế biến, chế tạo, ngành hoá chất, hình thành trung tâm phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như hoá chất, luyện kim v.v, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Cục Công Thương địa phương, Bộ trưởng chỉ đạo chủ động phối hợp với các Sở Công Thương nắm bắt kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương để đề xuất, xử lý; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Đối với các Vụ thị trường nước ngoài, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với hệ thống thương vụ, phát triển các thị trường truyền thống, đồng thời tìm hiểu về các thị trường mới; kết nối cung cầu, đưa hàng Việt đến với thị trường ngoài nước; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung các cam kết trong Hiệp định FTA mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khai thác, tận dụng tối đa lợi ích do Hiệp định đem lại, bảo vệ doanh nghiệp Việt, thương hiệu Việt. 

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò là cơ quan truyền thông của Bộ. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, với các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài Bộ; với địa phương và doanh nghiệp… để lan tỏa rộng rãi các hoạt động của ngành Công Thương, tạo sự đồng thuận trong dư luận. 

Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương. Theo Bộ trưởng, nếu phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, nỗ lực không ngừng thì chắc chắn toàn Ngành sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây