Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Thứ tư - 04/10/2023 10:24
Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1/7/2024.

Từ ngày 1/8/2024, chỉ tuyển dụng với người đạt kết quả kiểm định

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức gửi các đại biểu Quốc hội.

Theo Chính phủ, giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6/2022), các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng hơn 18.800 công chức. Trong sáu tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng hơn 2.240 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Riêng tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đến nay, cả nước đã tuyển dụng được 334 người, trong đó có 167 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 167 cán bộ khoa học trẻ.

Ngày 21/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng đầu vào công chức nhằm đổi mới phương thức tuyển dụng, nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào công chức. Theo đó, kể từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Theo Báo cáo, nhìn chung, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín; tăng cường, bổ sung nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản; từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý.
 

Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Ảnh: P.Ngân


Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm.

Qua rà soát, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, trong đó cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng không cần thiết nhằm “giảm thủ tục hành chính” đối với đội ngũ cán bộ, công chức, vốn đè nặng lâu nay gây lãng phí thời gian và chi phí, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương thì kết quả đánh giá công chức cả nước trong năm 2022 có 17,94% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 65,02% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11,26% hoàn thành nhiệm vụ; 5,78% không hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ tính trên tổng số 254.757 công chức).

Trong năm 2021 xử lý vi vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỷ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức); đến năm 2022 xử lý 10.442 công chức (tỷ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); số công chức bị bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền theo phân cấp hiện hành, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước. Chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay do tác động bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt là đại dịch Covid-19 làm cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nên tại Hội nghị Trung ương 13 khóa XII (tháng 10/2020) và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (tháng 10/2021) đã xem xét, quyết định lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
 

Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Công chức, viên chức quận Hoàng Mai giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa.


Thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,80 triệu đồng (tăng 20,8%) để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp.

“Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024”, Báo cáo nêu rõ.

Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp

Bên cạnh đó, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, các quy định về quản lý cán bộ, công chức tuy đã được thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhưng vẫn còn nội dung chưa theo kịp yêu cầu. Cạnh đó, chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ vẫn còn trình trạng bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Việc đánh giá cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa phản ánh đúng thực chất, chưa tạo động lực để phát huy hết năng lực của cán bộ, công chức. Chính sách tiền lương còn thấp, chưa thực sự tạo động lực để cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý với công việc…

Chính phủ cũng đánh giá trình độ, phẩm chất, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu; trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức.

Mặt khác, hoạt động kiểm tra trên lĩnh vực công chức, công vụ tại nhiều nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên…

Báo cáo Chính phủ nêu các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế trên. Trong đó, Chính phủ đánh giá tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ còn hạn chế; năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại nhiều nơi chưa được coi trọng đúng mức.

Thời gian tới, Chính phủ cho biết sẽ báo cáo Quốc hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức cho phù hợp; tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ và các quy tắc ứng cử của cán bộ, công chức…

Nguồn tin: laodongthudo.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây