Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ ba - 19/07/2022 10:30
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cắt băng Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam giới thiệu với công chúng Thủ đô, cũng như cả nước gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách khắc họa mối "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào - Việt Nam", từ ngày 18/7 đến ngày 18/10.

Sáng 18/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany đã cắt băng khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam.
 

Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany cắt băng khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam


Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động trong "Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam 2022".

Triển lãm nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong chặng đường đấu tranh giành độc lập, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hai nước qua 35 năm đổi mới, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay.

Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm


Triển lãm nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước, tập trung nhấn mạnh những bước ngoặt lịch sử, những sự kiện quan trọng, những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã giành được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển lãm còn làm rõ những nhân tố tạo nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện trong thực tế và hun đúc bằng công sức, sự hy sinh lớn lao của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Đồng thời, cũng thể hiện tinh thần nhất quán, cùng tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cùng đổi mới, tiến lên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.
 

Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào - Ảnh 3.

Triển lãm nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc


Bên cạnh đó, triển lãm còn truyền tải thông điệp mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú trọng đã phát biểu: "Chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đơm hóa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau".

Triển lãm được bố cục thành ba phần, trong đó phần một là một số nét về lịch sử quan hệ hai nước, được hình thành từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Quan hệ đó được nâng lên tầm cao mới từ khi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, cách mạng hai nước đã giành thắng lợi. Sự ra đời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào Issala năm 1945 là cơ sở quan trọng đưa tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào lên tầm liên minh chiến đấu, cùng chung sức chống kẻ thù chung, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của hai nước đi đến thắng lợi vẻ vang, tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
 

Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounthong Chitmany


Phần hai có chủ đề thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào-Việt Nam (trong giai đoạn 1962-1977).

Việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân Lào (sau này là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), liên minh chiến đấu của quân và dân hai nước ngày càng được thắt chặt, góp phần to lớn giúp nhân dân, các lựng lượng vũ trang hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là đại thắng ngày 30/4/1975 ở Việt Nam và chiến thắng ngày 2/12/1975 ở Lào.

Ngày 18/7/1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết, đặt nền tảng pháp lý vững chắc và đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Khai mạc triển lãm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào - Ảnh 5.
 

Phần ba phác họa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước từ năm 1977 dến nay.


Với nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường ổn định chính trị và củng cố quốc phòng-an ninh, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được chú trọng, thúc đẩy và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của cách mạng hai nước trong giai đoạn mới, phù hợp với lợi ích căn bản của hai dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong về tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Năm 1986, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Quan hệ hai nước từ đây được tăng cường đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Qua 35 năm đổi mới, những thành tựu từ hợp tác toàn diện về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, đến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ… đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi nước.

Nguồn tin: congthuong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây