Xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh(*)

Thứ tư - 18/10/2023 10:05
Tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự và có bài phát biểu quan trọng.

Báo Hà nội mới trân trọng trích đăng phát biểu của Bí thư Thành ủy.

dai-hoi-6.jpg

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có những bước chuyển biến mới, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Kinh tế Thủ đô dần phục hồi và tăng trưởng khá, năm sau tăng hơn năm trước và tăng hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. GRDP năm 2021 tăng 2,92% (cả nước tăng 2,58%); GRDP năm 2022 tăng 8,89% (cả nước tăng 8,02%); GRDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 6,08% (cả nước tăng 4,24%); lạm phát được kiểm soát, các ngành kinh tế được phục hồi sau đại dịch Covid-19. Môi trường đầu tư được cải thiện. Xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng.

Những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn, đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố kịp thời có các giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bức xúc về đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động Thủ đô; đặc biệt là công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung, các địa phương có đông công nhân lao động thuê trọ.

Các cấp Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp. Đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán hằng năm; trong việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… với số tiền hàng trăm tỷ đồng, giúp người lao động giảm bớt khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm cống hiến và công tác.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao ý chí phấn đấu của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, dịch bệnh Covid-19, vấn đề việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn trong những năm qua. Sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng.

Song bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những mặt công tác chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và của đoàn viên, người lao động.

dai-hoi-7.jpg

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Để khắc phục hạn chế, tôi cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ Đại hội XVII đã nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội. Tôi đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để làm tốt điều đó, trước hết, các cấp công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức công đoàn, về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, người lao động Thủ đô. Tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, nhằm tăng về số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Hai là, tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn thể hiện qua việc chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa, tinh thần... xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Triển khai có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của người lao động trên mọi lĩnh vực.

Từng cấp công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Ba là, các cấp công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Các phong trào cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp. Nội dung cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Trước mắt, tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thủ đô và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy, chủ đề hằng năm của thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Bốn là, tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU ngày 10-7-2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025; củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để làm được điều đó thì phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nhất là hoạt động của công đoàn cơ sở. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thương lượng với chủ doanh nghiệp của cán bộ công đoàn… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp...

Nguồn tin: hanoimoi.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây